Zgrupowanie sportowe chłopców i dziewcząt

Miejsce: Gdańsk  /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku ul. Smoleńska 6/8, 80-058 Gdańsk

Termin: 23.07-02.08.2020 r.

Kierownik zgrupowania: Marek Mońko

 

Uczestnicy: dwie grupy chłopców i dwie grupy dziewcząt z rocznika 2006

Ustalone zostaną cztery trasy przejazdów busów. W pozostałych przypadkach opiekunowie organizują dojazd i powrót we własnym zakresie.

Koszt: bezpłatny udział zakwalifikowanych zawodników (ocena poziomu sportowego)

Informacje o kwalifikacjach można pozyskać u koordynatorów wojewódzkich.

Organizacja zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN

 

Zapewniamy opiekę trenerską, medyczną i wsparcie fizjoterapeutów sportowych.

 

Przejazdy autokarów/busów

Trasa nr 1

Opiekun: Dariusz Kudła

Żagań – Świebodzin – Poznań – Gniezno – Bydgoszcz – Gdańsk,

powrót Gdańsk – Bydgoszcz – Gniezno – Poznań – Świebodzin – Żagań

Trasa nr 2

Opiekun: Artur Rykaczewski

Szczecin – Nowogard – Koszalin – Gdańsk,

powrót Gdańsk – Koszalin – Nowogard – Szczecin.

Trasa nr 3

Opiekun: Sebastian Rumniak

Golub-Dobrzyń – Brodnica -  Ostróda – Elbląg – Gdańsk,

powrót Gdańsk – Elbląg – Ostróda – Brodnica - Golub-Dobrzyń.

Trasa nr 4

Opiekun: Jan Sowa

Kraków – Kielce – Warszawa – Płońsk – Gdańsk,

powrót Gdańsk – Płońsk – Warszawa – Kielce – Kraków

 

PRZYJAZD 23.07.2019 (czwartek)

do godz. 18.30 - Przyjazd ekip do Gdańska, zakwaterowanie

godz. 18.30 – 19.30 - kolacja

godz. 19.30 – 20.30 – zebranie - odprawa trenerów

godz. 20.00 – 21.30 – otwarcie zgrupowania

- przedstawienie programu campu

- omówienie regulaminów i zasad BHP  

- podział na 4 grupy treningowe  

 

ODJAZD 02.08.2019 (niedziela)

godz. 08.00 – 08.30 - śniadanie 

9.00 - zakończenie zgrupowania – wyjazd uczestników

 

Zawodnicy są zobowiązani do zabrania na zgrupowania:

 • oryginałów kart kwalifikacyjnych,

 • ankiety dot. stanu zdrowia

 • aktualnej legitymacji szkolnej.

Muszą również posiadać aktualne badania lekarskie.

Kierownik zgrupowania letniego odmówi udziału uczestnika w przypadku braku ww. dokumentów.

 

Regulamin bezpiecznego udziału w  zgrupowaniu sportowym

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii .
 1. Organizator konsultacji zapoznaje kadrę a trenerzy grup zapoznają uczestników z wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi dotyczącymi organizacji akcji sportowych.
 2. Uczestnicy konsultacji:
  • Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika zgrupowania infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu
   z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem zgrupowania,
   co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
  • Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników zgrupowania:
  • Udostępniają organizatorowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
  • Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku
   w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 4. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 5. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zgrupowaniu .
 6. Należy zobowiązać uczestnika zgrupowania do posiadania indywidualnej osłony nosa i ust - i do używania ich w sytuacjach tego wymagających.
 7. Trener weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach.
 8. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc 
  i opuszczając obiekt.
 9. Podczas zajęć w hali sportowej, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 10. Wskazane jest, aby każdy uczestnik zajęć korzystał ze swojego (powierzonego mu) sprzętu treningowego/piłki.
 11. Na salach i halach sportowych na, których realizowane są szkolenia, zajęcia szkolne i klubowe może przebywać w tym samym czasie
  • 12 osób korzystających z danego obiektu plus 1 trener gdy sala/hala do 300 m2
  • 16 osób korzystających z danego obiektu plus 2 trenerów gdy sala/hala do 800 m2
  • 24 osób korzystających z danego obiektu plus 2 trenerów gdy sala/hala do 1000 m2
  • 36 osób korzystających z danego obiektu plus 3 trenerów gdy sala/hala powyżej 1000 m2

 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa wypoczynku

1. Wypoczynek jest organizowany w obiektach spełniających warunki bezpieczeństwa.

2. Obiekty obozowe zawierają strefę wypoczynku dzieci i młodzieży zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami nie będącymi uczestnikami obiektu.

3. Uczestnicy zakwaterowani są w pokojach nie przekraczających liczebności przy zachowaniu 4 m powierzchni noclegowej na osobę

4. Wyznaczone są pokoje, które będą stanowić izolatkę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych,  w szczególności chorób zakaźnych.

5. Zakwaterowanie na obiekcie  będzie odbywało się na zasadzie eliminującej kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami.

6. Dysponent obiektów zapewnia środki higieniczne i ochrony niezbędne do zapewnienia bezpiecznego pobytu w obecnych warunkach sanitarno-epidemiologicznych. Obiekt będzie przygotowany higienicznie do przyjęcia uczestników  obozu.

7. Rodzice są zobowiązani do zaopatrzenia młodzież w środki ochrony typu maseczka

8. Jest zapewniony ratownik medyczny i fizjoterapeuta

9. Obowiązuje regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa.

10. Zakwaterowanie osób będących uczestnikami obozu przebiegnie w sposób ograniczający dostęp osób zewnętrznych.

11. Kadra szkoleniowa uczestniczyła w szkoleniu dot. procedur bezpieczeństwa epidemiczno-sanitarnego

12. Na obiektach użytkowanych przez obozowiczów są sanitariaty z dostępem do wody i środków dezynfekcyjnych. Przy umywalkach będą rozwieszone plansze z instrukcjami mycia rąk.

13. Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie inspektora sanitarnego może być dokonany pomiar temperatury termometrem bezdotykowym. Honorowane są zaświadczenia dotyczące deklaracji zdrowia lub braku kontaktu z osobami zakażonymi.

14. Podczas wydawania posiłków są zachowane procedury zalecane przez GIS, MZ i MEN

15. Transport zawodników odbywa się z zachowaniem zasady połowy wolnych miejsc i uczestnicy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w środkach komunikacji. Postoje będą w miejscach gwarantujących ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Przed wejście do autokaru zawodnicy będą odkażać ręce.

16. Obóz jest zgłoszony do ewidencji Kuratora Oświaty pod nr 15069/MAZ/L-2020