KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

OD ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

​​Kryteria rekrutacji  do szkół podstawowych– dokument (2022/2023)

Podstawa prawna:

1.         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082).

2.         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów
i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego  (Dz.U. 2020 poz. 2138).

3.         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz.1737);

KRYTERIA  REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

szkolenie sportowe w oddziałach sportowych w szkołach podstawowych, oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych sportowych i szkołach podstawowych mistrzostwa

Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (wg wzoru ustalonego przez szkołę),
 • zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę
  w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09 br.),
 • pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych),

Kandydaci powinni:
posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,

 • zaliczyć wszystkie próby sprawności fizycznej oraz próby umiejętności techniczno-taktycznych, zatwierdzone przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce,

W szkołach podstawowych sportowych, publicznych szkołach podstawowych mistrzostwa sportowego lub oddziałach sportowych w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej rekomendowany jest:

 • Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (MTSF).

W teście tym wzięto pod uwagę sześć prób:

 1. bieg na 50 m - szybkość,
 2. skok w dal z miejsca - moc,
 3. zwis na ugiętych rękach – siła ramion,
 4. bieg zwinnościowy (4 x 10 m),
 5. siady z leżenia tyłem – siła mięśni brzucha,
 6. skłon tułowia - gibkość.

 

Ocena poziomu sprawności dzieci

Punkty

Poziom sprawności

Punkty naborowe

251 i więcej punktów

wysoki

100

181  -   250 punktów

średni

60

180 i mniej punktów

niski

40

Jeżeli liczba miejsc w klasie, oddziale jest mniejsza niż liczba kandydatów, którzy osiągnęli wynik co najmniej średni, o kolejności przyjęcia decyduje liczba punktów MTSF

KRYTERIA  REKRUTACJI UCZNIÓW - WYJĄTKI

Jeżeli program nauczania piłki ręcznej realizowany w publicznej lub niepublicznej szkole lub oddziale współpracującym z ZPRP wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, na uzasadniony wniosek dyrektora szkoły, Związek Piłki Ręcznej w Polsce może zatwierdzić inne testy lub sprawdziany.

 

Kryteria rekrutacji – LO (2022/2023 - test INKF/Próba sprawności techniczno-biegowej

 

Podstawa prawna:

1.         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082).

2.         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów
i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego  (Dz.U. 2020 poz. 2138).

3.         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz.1737);

KRYTERIA  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO PIERWSZEJ KLASY SPORTOWEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ


Podstawą postępowania rekrutacyjno- kwalifikacyjnego do nauki w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej o profilu piłki ręcznej jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.


Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (wg wzoru ustalonego przez szkołę),
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
 • inne dokumenty posiadane przez kandydata/kandydatkę potwierdzające jego udział w olimpiadach
  i konkursach od szczebla powiatowego do ogólnopolskiego,
 • zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę
  w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09 br.),
 • pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych),

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty. Do w/w dokumentów kandydat dołącza kartę informacyjną ze szkoły podstawowej.

Kandydaci powinni:

 • posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
 • zaliczyć wszystkie próby sprawności fizycznej oraz próby umiejętności techniczno-taktycznych, zatwierdzone przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce,

WYKAZ TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH:

Test INKF Ocena sprawności wszechstronnej

Dziewczęta

Punkty juniorki młodsze

Punkty młodziczki

Poziom sprawności

Punkty naborowe

280 i więcej punktów

270 i więcej punktów

wybitny

50

260-279 punktów

250-269 punktów

wysoki

40

240-259 punktów

230-249 punktów

dobry

30

220-239 punktów

200-229 punktów

przeciętny

30

219 i mniej punktów

199 i mniej punktów

słaby

20


Chłopcy

Punkty juniorzy młodsi

Punkty młodzicy

Poziom sprawności

Punkty naborowe

341 i więcej punktów

321 i więcej punktów

wybitny

50

311-340 punktów

291-320 punktów

wysoki

40

281-310 punktów

261-290 punktów

dobry

30

251-280 punktów

231-260 punktów

przeciętny

30

250 i mniej punktów

230 i mniej punktów

słaby

20

 

Ocena sprawności techniczno-biegowej.

Dziewczęta

juniorki młodsze (s)

Punkty młodziczki

Poziom sprawności

Punkty naborowe

15,5 i mniej

16,0 i mniej

wybitny

50

15,6-16,0

16,1-16,5

wysoki

40

16,1-16,5

16,6-17,0

dobry

30

16,6-17,0

17,1-17,5

przeciętny

30

17,1 i mniej punktów

17,6 i mniej punktów

słaby

20

Chłopcy

Punkty juniorzy młodsi

Punkty młodzicy

Poziom sprawności

Punkty naborowe

14,5 i mniej

15,0 i mniej

wybitny

50

14,6-15,0

15,1-15,5

wysoki

40

15,1-15,5

15,6-15,0

dobry

30

15,6-16,0

16,1-16,5

przeciętny

30

16,1 i mniej punktów

16,6 i mniej punktów

słaby

20

 

 

 

KRYTERIA  REKRUTACJI UCZNIÓW - WYJĄTKI

 

Jeżeli program nauczania piłki ręcznej realizowany w publicznej lub niepublicznej szkole lub oddziale współpracującym z ZPRP wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, na uzasadniony wniosek dyrektora szkoły, Związek Piłki Ręcznej w Polsce może zatwierdzić inne testy lub sprawdziany.

 

KRYTERIA  REKRUTACJI UCZNIÓW – WARTOŚĆ PUNKTÓW NABOROWYCH

testy naborowe do klas pierwszych/maksymalna wartość punktów naborowych

szkoła ponadpodstawowa z klasami sportowymi

Ocena sprawności technicznej   

razem 50

 • Ocena sprawności techniczno-biegowej.

50

Ocena sprawności wszechstronnej

razem 50

 • Test INKF

50

RAZEM

100

Załącznik do Rozporządzenia MEN - cele w programie szkolenia

Załącznik do Rozporządzenia MEN - treści w programie szkoleni

 

OD ROKU SZKOLNEGO 2020/2021oraz 2021/2022

​​Kryteria rekrutacji  do szkół podstawowych– dokument (2022/2023) - wybrane prób testu MTSF (bez zmian) 2022/2023

Kryteria rekrutacji – LO (2022/2023 - test INKF/Próba sprawności techniczno-biegowej

Załącznik do Rozporządzenia MEN - cele w programie szkolenia

Załącznik do Rozporządzenia MEN - treści w programie szkolenia

 

OD ROKU SZKOLNEGO 2020/2021oraz 2021/2022

PROGRAMY http://ospr.edu.pl/informacje/program.html

​​Kryteria rekrutacji  do szkół podstawowych– dokument (2020/2021) - wybrane prób testu MTSF (bez zmian) 2021/2022

Kryteria rekrutacji – LO (2020/2021 - test INKF/Próba sprawności techniczno-biegowej

Załącznik do Rozporządzenia MEN - cele w programie szkolenia

Załącznik do Rozporządzenia MEN - treści w programie szkolenia

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

OD ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

PROGRAMY http://ospr.edu.pl/informacje/program.html

​​Kryteria rekrutacji  do szkół podstawowych– dokument (2019/2020) - wybrane prób testu MTSF (bez zmian)

Kryteria rekrutacji – LO (2019/2020) - test INKF/Próba sprawności techniczno-biegowej

Załącznik do Rozporządzenia MEN - cele w programie szkolenia

Załącznik do Rozporządzenia MEN - treści w programie szkolenia

OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018, 2018/2019

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z dnia 4 grudnia 2015 r. poz. 2156).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1129).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz.1942).
 4. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U 2017 poz. 59).
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U 2017 poz. 60).

 

​​Kryteria rekrutacji  do szkół podstawowych– dokument (2018/2019)

​​Program szkolenia dla szkół podstawowych – klasy IV-VI /poprawiony zgodnie z wytycznymi MSiT/

​​Program szkolenia dla szkół podstawowych – klasy VII/VIII

Program szkolenia-szkoła ponadgimnazjalna

Kryteria rekrutacji – SMS LO

Kryteria rekrutacji – LO (2018/2019)

(szczegóły testów są dostępne w publikacji "Piłka ręczna. Nazewnictwo i zbiór testów" 2018 Red. zbiorowa str. 24, 35)

NLO SMS ZPRP (2018/2019)

Kryteria rekrutacji – NLO SMS ZPRP (2019/2020) - w przygotowaniu

Test sprawności ukierunkowanej – punktacja

W okresie przejściowym, tj. od września 2017 do czerwca 2020 roku, obowiązuje dostosowanie treści programowych do odpowiedniego oddziału i typu szkoły określonego      w art. 18 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

I tak:

Typ szkoły w nowym systemie szkolnym

Odpowiedniki w obecnym systemie szkolnym

 1. Ośmioletnia szkoła podstawowa:

 

Klasa:

IV -VI

klasy IV – VI, program: Odkrywam Piłkę Ręczną   (bez zmian)

VII

klasa I gimnazjum, program: Program Wychowania Fizycznego w Gimnazjum Sportowym i Liceum Sportowym   o Profilu Piłki Ręcznej  –  Część I Gimnazjum

VIII

klasa II gimnazjum, program: jak wyżej

 1. Czteroletnie liceum ogólnokształcące:

 

Klasa:

I LO

klasa III gimnazjum, program: jak wyżej

II LO

klasa I LO, program: Program Wychowania Fizycznego w Gimnazjum Sportowym i  Liceum Sportowym o Profilu Piłki Ręcznej  –  Część II Liceum

III LO

klasa II LO, program jak wyżej

IV LO

klasa  III LO, program jak wyżej

 

ZMIANY W ORGANIZACJI SZKOLENIA KADR WOJEWÓDZKICH

W 2017 R. ROLA ORGANIZATORÓW KW MŁODZIKÓW W PIŁCE RĘCZNEJ PRZYPADA WOJEWÓDZKIM FEDERACJOM SPORTU

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Decyzję dotyczącą wspierania szkolenia kadr wojewódzkich młdozika (KWM). W 2016 r. rola organizatorów KWM w piłce ręcznej przypada wojewódzkim federacjom sportu, które indywidualnie na swoim terenie określają limity szkolenia dla poszczególnych sportów.

W grach sportowych nie powierzono zadania organizacji kadr wojewódzkich juniorów młodszych.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży będzie organizowana w Wojeództwie Mazowieckim

NIEPUBLICZNE SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZPRP

Koordynator programu: Andrzej Wiśniewski

szkolenie dziewcząt i chłopców

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PŁOCKU ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE

Al. Kilińskiego 4
09-402 Płock
TEL./FAX: 24-366-43-60
http://smsplock.zprp.org.pl

 

szkolenie chłopców

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE (wygasające)

ul. Kołobrzeska 77
80-396 Gdańsk
tel.(58) 557-21-31,  557-21-69, 765-06-27

https://sport.bm.pl/smszprpgda/

 

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KIELCACH - SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE

ul. Jagiellońska 90

25-734 Kielce
tel. (041) 367-61-83
fax (041) 367-69-32
e-mail: sekretariat@smskielce.pl

http://smskielce.pl/aktualnosci/

 

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KWIDZYNIE – SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZPRP


ul. Mickiewicza 56b
82-500 Kwidzyn
tel. (055) 279-42-75
NIP: 581-19-69-677
e-mail: sekretariat@smskwidzyn.pl

Małgorzata Wróblewska – dyrektor 
tel. +48 795 442 161
e-mail: mwroblewska@smskwidzyn.pl

Robert Majdziński – dyrektor sportowy
tel. +48 601 652 483
e-mail: rmajdzinski@smskwidzyn.pl